I. WSTĘP

 • Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 • Właścicielem Serwisu jest Zdzisław Dominikowski zamieszkały w Krajence 77-430, ul. Brzozowa 8.
 • Serwis Tuauta umożliwia Użytkownikom publiczne zamieszczanie i udostępnianie treści, oraz zdjęć na warunkach określonych poniżej.

II. DEFINICJE

Ogólne:

 • Administrator – właściciel serwisu lub osoba przez niego upoważniona.
 • Serwis — strona internetowa www.tuauta.pl, za pomocą której użytkownik może publikować ogłoszenie.
 • Ogłoszenie (usługa) - oferta przygotowana przez użytkownika zgodną z regulaminem, zawierająca przedmiot ogłoszenia i opis.
 • Podmiot ogłoszenia — jedyna rzecz.
 • Użytkownik — osoba korzystająca z Serwisu.
 • Konto użytkownika – indywidualny panel administracyjny użytkownika z danymi, do którego użytkownik loguje się za pomocą e-maila i hasła.
 • Usunięcie ogłoszenia – wycofanie ogłoszenia z emisji.

III. WARUNKI OGÓLNE

 • Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie, oraz postępowania zgodnego z obowiązującego przepisami prawa, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz niemogącego naruszać interesów Serwisu.
 • Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 • Zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę, na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości i powiadomień niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
 • Zakładając Konto, Użytkownik może wyrazić lub cofnąć zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych.
 • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem przedmiotu ogłoszenia zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownik samodzielnie określa jego treść zgodnie z Regulaminem Serwisu, oraz z obowiązującymi przepisami prawa i jest za nie odpowiedzialny.
 • Zabrania się dodawać ogłoszenia niezwiązane z motoryzacją, ogłoszenia muszą być dodawane w odpowiednich działach.
 • Ogłoszenie musi być zgodne ze stanem faktyczny przedmiotu ogłoszenia, zawierać markę, rok produkcji, przebieg i cenę.
 • Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu ogłoszenia.
 • Ogłoszenie nie może zawierać w treści i na zdjęciach informacji reklamowych, danych osobowych, danych do kontaktu, oraz innych treści niż prezentacja przedmiotu ogłoszenia, dopuszcza się na zdjęciach reklamę własnej firmy.
 • Użytkownik, dodając zdjęcia i treści do ogłoszenia, oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nimi, oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe, oraz prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania.
 • Tuauta nie ponosi odpowiedzialności za treść, rzetelność i zgodność ogłoszenia.
 • Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z serwisem Tuauta poprzez przesłanie swojego oświadczenia, lub za pomocą konta użytkownika.
 • Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Zabrania się wielokrotnego publikowania ogłoszeń o tej samej treści, łamiące obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia tych ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika.
 • Konto Użytkownika może zostać usunięte bez uprzedzeń przez Administratora, jeżeli Użytkownik w sposób rażący łamie zasady regulaminu, oraz ani razu nie zalogował się na Konto przez okres 1 roku od ostatniego logowania.
 • Serwis Tuauta pozostawia sobie prawo niedopuszczenia ogłoszenia do publikacji, wycofania ogłoszenia w przypadku naruszenia regulaminu, oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • Prezentowane na stronach Serwisu treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Dane osobowe Użytkowników oraz materiały i treści mogą być wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich inny sposób, a szczególnie ich dystrybucja, używanie do celów komercyjnych, upowszechnianie lub przetwarzanie, jest zabronione.
 • Korzystanie z materiałów i treści zamieszczonych w ramach Serwisu jest możliwe wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.
 • Serwis zobowiązuje się starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych.

IV. AKTYWACJA OGŁOSZENIA

1. Usługa „Ogłoszenie” bezpłatne można dodać na okres 30 lub 60. Zostaje automatyczne aktywowane po spełnieniu warunków:

 • Zalogowaniu się do konta użytkownika.
 • Zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • Wypełnieniu formularza dostępnego na stronach Serwisu, wpisaniu treści ogłoszenia, dodaniu fotografii w liczbie i formatach określonych przez Administratora.

VI. REKLAMACJE

 • Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu, numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja, a także dokładny opis uzasadniające reklamację i opis żądań.
 • Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@tuauta.pl.
 • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych. O rozstrzygnięciu reklamacji Tuauta poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 • W przypadku gdy dane informacyjne wymagają uzupełnienia, czas reklamacji się przedłuża.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie 14 dni od jej zwarcia.
 • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
 • Użytkownik powinien przesłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@tuauta.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Tuauta prześle (na adres, z którego przysłane zostało oświadczenie) Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Informacja o nadchodzącej zmianie będzie zamieszczona na stronie lub wysłana do wszystkich Użytkowników droga mailową na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.
 • Zmiana cennika usług płatnych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.